DDD 小说系列

石杖火鉈 / 石杖火铊

主角 性别 女 / 生日 1988年2月14

戸馬的 / 户马的

主角 性别 女 / 生日 1976

石杖所在 / 石杖所在

主角 / 生日 1984年

貫井未早 / 贯井未早

配角 性别

霧栖弥一郎 / 雾栖弥一郎

配角 性别 男 / 身高 180cm

月見里朋里 / 月见里朋里

配角
藤悟木更 / 藤悟木更

藤悟木更 / 藤悟木更

配角 性别
午宮留是留 / 午宫留是留

午宮留是留 / 午宫留是留

配角 / 身高 160cm

大熊猫目々 / 大熊猫目目

配角