「24:40」 by monono

齿轮姬 = = 每日一副的第三幅,看自己能坚持几天

#1 - 2010-9-2 02:19
(Awesome!)
衣服质感美
#2 - 2010-9-2 02:28
為啥你們總要把時針的位置 round off ...
#3 - 2010-9-2 14:33
(不小心点到星星于是变成レイにゃん★ ...)
渐变美~齿轮美~~
#4 - 2010-9-23 22:18
(心酸)
哦哦!齿轮耶~