Thunderbolt Fantasy 生死一劍

殺無生 / 杀无生

主角 性别

檜山修之桧山修之

殤不患 / 殇不患

主角 性别

諏訪部順一诹访部顺一

凜雪鴉 / 凛雪鸦

主角 性别

鳥海浩輔鸟海浩辅

嘯狂狷 / 啸狂狷

配角 性别

新垣樽助新垣樽助

鐵笛仙 / 铁笛仙

配角 性别

千葉一伸千叶一伸

殘凶 / 残凶

配角 性别

安元洋貴安元洋贵

狩雲霄 / 狩云霄

配角 性别

小山力也小山力也

偽殤不患 / 伪殇不患

配角 性别

鶴岡聡鹤冈聪

丹翡 / 丹翡

客串 性别

刑亥 / 刑亥

客串 性别

獵魅 / 猎魅

客串 性别

戸松遥户松遥

蔑天骸 / 蔑天骸

客串 性别

捲殘雲 / 卷残云

客串 性别

凋命 / 凋命

客串 性别

大川透大川透

蠍瓔珞 / 蝎璎珞

客串 性别

高垣彩陽高垣彩阳

浪巫謠 / 浪巫谣

客串 性别

西川貴教西川贵教个人音乐团体

棄天帝 / 弃天帝

客串 性别