A REALM REBORN: FINAL FANTASY XIV Original Soundtrack

植松伸夫 / 植松伸夫

作曲 性别 男 / 生日 1959-03-21

祖堅正慶

作曲 编曲 性别 男 / 生日 1975年1月10日

水田直志 / 水田直志

作曲 编曲 / 生日 1972年1月24日

関戸剛 / 关户刚

作曲 编曲 性别 男 / 生日 1963年4月3日

鈴木克崇 / 铃木克崇

作曲 编曲 性别 男 / 生日 8月17日 / 血型 B

戸田信子

作曲 编曲 性别 女 / 生日 1972年11月18日 / 血型 A型

成田勤

编曲 性别 男 / 生日 1984年1月14日